Example: Building Link.Kred

Link.Kred Footprint

734

The basic information about a Link.kred footrpint is stored in a socialos domain record. Calling

/domain/name/nicklang.kred

returns the following:

NickLang.kred domain record
{u'count': 20,
 u'domains': [{u'_cls': u'Domain',
        u'admin': None,
        u'alias': None,
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'authoritative': False,
        u'auto_renew': None,
        u'billing': None,
        u'contact': None,
        u'counts': {},
        u'created': 1602461099,
        u'data': {u'app': u'identity',
             u'autolink': {u'twitter': 1},
             u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
             u'background': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603160206602_NickLang Video BG.mp4',
             u'blog': u'',
             u'calendlyUrl': u'',
             u'coinrequest': u'',
             u'displaykredbadge': 1,
             u'facebook': u'https://www.facebook.com/nick.lang.37604',
             u'fullname': u'Nick Lang',
             u'home': u'links',
             u'homeBlogUrl': u'',
             u'homeRedirect': u'',
             u'importscan': True,
             u'importscan_time': 1602461103.081029,
             u'instagram': u'nicklangkred',
             u'linkedin': u'',
             u'name': u'nicklang.kred',
             u'purchaseReceipt': u'CNIC-62CBF004F6530FBF82B4423EC8C6DC4057B3846954422C0B5BA6B29A548',
             u'reportable': 1,
             u'sld': u'nicklang',
             u'sortedLinks': [u'5f83eef6d2bfa87a985f2927',
                     u'5f83f6e9d2bfa84c9b5f2efa',
                     u'5f83fa49d2bfa873a7b81cbd',
                     u'5f8e43b4d2bfa86ee183b285'],
             u'source': u'claim.ceo',
             u'stripeSubscription': u'promo',
             u'title': u'',
             u'tld': u'kred',
             u'twitter': u'NickLangKred',
             u'useVideoAsBg': True,
             u'video': u'https://player.vimeo.com/video/470448595?title=0&byline=0&portrait=0&loop=1&controls=0&background=1&autopause=0&autoplay=1&muted=1',
             u'youtubeUrl': u'',
             u'zoomUrl': u''},
        u'end': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'get_visibility_display': u'visible',
        u'id': u'5f839dabf1f70e5c993b661c',
        u'last_status': None,
        u'modified': 1602461099,
        u'name': u'nicklang.kred',
        u'options': {},
        u'path': u'kred.nicklang',
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'provisioned': None,
        u'sharing': u'private',
        u'start': None,
        u'status': u'active',
        u'status_changed': None,
        u'style': {u'_cls': u'PageStyle',
             u'favicon': None,
             u'navbar': None,
             u'title': None},
        u'tags': [],
        u'technical': None,
        u'term': None,
        u'type': None,
        u'updated': 1603253763,
        u'user': {u'_cls': u'User',
             u'account': u'5f839d45e9b6cc319403a6ca',
             u'address': u'contact+nick.1602460996@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                    u'acceleration': 0.0,
                    u'boring': 0.0,
                    u'bot': 0.0,
                    u'comments': 0,
                    u'connections': 0,
                    u'contacts': 4,
                    u'content': {},
                    u'controversy': 0.0,
                    u'count': 0,
                    u'followers': 0,
                    u'friends': 0,
                    u'influence': 0.0,
                    u'interest': 0.0,
                    u'likes': 0,
                    u'links': 0,
                    u'mentions': 0,
                    u'minus': 0.0,
                    u'outreach': 0.0,
                    u'photos': 0,
                    u'plus': 0.0,
                    u'posts': 0,
                    u'profanity': 0.0,
                    u'rating': 0.0,
                    u'ratings': 0,
                    u'replies': 0,
                    u'reposts': 0,
                    u'score': 0.0,
                    u'sentiment': 0.0,
                    u'shares': 0,
                    u'spam': 0.0,
                    u'subjectivity': 0.0,
                    u'symbols': 0,
                    u'tags': 0,
                    u'trended': None,
                    u'trending': 0.0,
                    u'velocity': 0.0,
                    u'videos': 0,
                    u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                 u'age': None,
                 u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
                 u'description': u'',
                 u'familyName': u'',
                 u'gender': None,
                 u'givenName': u'',
                 u'language': None,
                 u'name': u'Nick Lang',
                 u'phone': u'+61414372221',
                 u'photo': None,
                 u'profile_background_color': u'000000',
                 u'profile_banner_url': u'',
                 u'timezone': None,
                 u'tz': 0,
                 u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1602460996,
             u'data': {u'importscan': True,
                  u'importscan_time': 1602460998.792237,
                  u'profile_url': u'https://nicklang.kred',
                  u'source': u'kred',
                  u'stripeCustomer': u'cus_IBbkv3FiZz7OBL'},
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': u'[email protected]',
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                 u'cc': None,
                 u'city': None,
                 u'country': None,
                 u'latitude': None,
                 u'location': None,
                 u'longitude': None,
                 u'point': None,
                 u'state': None},
             u'get_visibility_display': u'visible',
             u'global_id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7@@dotceo',
             u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'modified': 1602482249,
             u'name': u'contact+nick.1602460996',
             u'networks': [u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f'],
             u'options': {},
             u'permissions': {},
             u'pools': [],
             u'private': None,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1603346993,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'}],
 u'found': 1,
 u'page': 1,
 u'timing': {u'query': 0, u'total': 0}}

As you can see, there’s a lot of information there, but the ‘data’ section of the domain record contains several fields relevant to the page styling:

        u'data': {u'app': u'identity',
             u'autolink': {u'twitter': 1},
             u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
             u'background': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603160206602_NickLang Video BG.mp4',
             u'blog': u'',
             u'calendlyUrl': u'',
             u'coinrequest': u'',
             u'displaykredbadge': 1,
             u'facebook': u'https://www.facebook.com/nick.lang.37604',
             u'fullname': u'Nick Lang',
             u'home': u'links',
             u'homeBlogUrl': u'',
             u'homeRedirect': u'',
             u'importscan': True,
             u'importscan_time': 1602461103.081029,
             u'instagram': u'nicklangkred',
             u'linkedin': u'',
             u'name': u'nicklang.kred',
             u'purchaseReceipt': u'CNIC-62CBF004F6530FBF82B4423EC8C6DC4057B3846954422C0B5BA6B29A548',
             u'reportable': 1,
             u'sld': u'nicklang',
             u'sortedLinks': [u'5f83eef6d2bfa87a985f2927',
                     u'5f83f6e9d2bfa84c9b5f2efa',
                     u'5f83fa49d2bfa873a7b81cbd',
                     u'5f8e43b4d2bfa86ee183b285'],
             u'source': u'claim.ceo',
             u'stripeSubscription': u'promo',
             u'title': u'',
             u'tld': u'kred',
             u'twitter': u'NickLangKred',
             u'useVideoAsBg': True,
             u'video': u'https://player.vimeo.com/video/470448595?title=0&byline=0&portrait=0&loop=1&controls=0&background=1&autopause=0&autoplay=1&muted=1',
             u'youtubeUrl': u'',
             u'zoomUrl': u''},

The avatar, fullname, background, useVideoAsBg and video fields are used for basic page style elements. Linked social accounts are stored in the facebook, instagram, linkedin, twitter, youtubeUrl fields.

Link section

467

The main content of a page though, is the links section. These are stored as a socialos grab, and are accessed through the Grab API

First: find the right grab:

https://api.grab.live/grab/find
Parameters:
visibility: "hidden"
domain: "nicklang.kred"
NickLang.kred Link Grab Response
{u'base': u'https://static.socialos.net',
 u'grabs': [{u'_cls': u'Grab',
       u'account': None,
       u'action': None,
       u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
              u'acceleration': 0.0,
              u'boring': 0.0,
              u'bot': 0.0,
              u'clicks': 0,
              u'comments': 0,
              u'connections': 0,
              u'contacts': 0,
              u'content': {},
              u'controversy': 0.0,
              u'count': 0,
              u'followers': 0,
              u'friends': 0,
              u'influence': 0.0,
              u'interest': 0.0,
              u'likes': 0,
              u'links': 0,
              u'mentions': 0,
              u'minus': 0.0,
              u'outreach': 0.0,
              u'photos': 0,
              u'plus': 0.0,
              u'posts': 0,
              u'profanity': 0.0,
              u'rating': 0.0,
              u'ratings': 0,
              u'replies': 0,
              u'reposts': 0,
              u'score': 0.0,
              u'sentiment': 0.0,
              u'shares': 0,
              u'spam': 0.0,
              u'subjectivity': 0.0,
              u'symbols': 0,
              u'tags': 0,
              u'trended': None,
              u'trending': 0.0,
              u'velocity': 0.0,
              u'videos': 0,
              u'views': 0,
              u'visits': 0},
       u'body': {},
       u'cached': 0,
       u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
       u'created': 1602477363,
       u'cta_description': None,
       u'cta_url': None,
       u'data': {u'backgroundImage': u'', u'networkAvatar': u''},
       u'description': None,
       u'domain': u'nicklang.kred',
       u'filter': None,
       u'flags': [],
       u'grabs': [],
       u'hash': None,
       u'hidden': True,
       u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
       u'indexed': 0,
       u'latest': {u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
             u'name': u'Nick Lang',
             u'text': u'#influence',
             u'time': 1603158964,
             u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
       u'live': True,
       u'matched': 0,
       u'me': {u'admin': False,
           u'applied': False,
           u'banned': False,
           u'blocked': False,
           u'blocking': False,
           u'connected': False,
           u'follower': False,
           u'following': False,
           u'invited': False,
           u'linked': {},
           u'member': False,
           u'memberships': 3,
           u'moderator': False,
           u'mutual': {u'count': 0,
                 u'disabled': True,
                 u'users': []},
           u'owner': False,
           u'requested': False,
           u'requesting': False,
           u'suspended': False},
       u'method': u'match',
       u'moderated': False,
       u'modified': 1602477363,
       u'name': None,
       u'network': {u'_cls': u'Network',
             u'account': None,
             u'acl': None,
             u'admins': {u'_cls': u'List',
                   u'account': None,
                   u'acl': None,
                   u'app': None,
                   u'app_private': False,
                   u'count': 0,
                   u'counts': {},
                   u'created': None,
                   u'data': {},
                   u'description': None,
                   u'flags': [],
                   u'hits': 0,
                   u'id': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                   u'items': {u'_cls': u'Items',
                         u'activity': [],
                         u'annotations': [],
                         u'apps': [],
                         u'cache': [],
                         u'clouds': [],
                         u'events': [],
                         u'files': [],
                         u'folders': [],
                         u'images': [],
                         u'info': [],
                         u'lists': [],
                         u'messages': [],
                         u'networks': [],
                         u'pages': [],
                         u'pools': [],
                         u'requests': [],
                         u'scores': [],
                         u'scripts': [],
                         u'stacks': [],
                         u'stats': [],
                         u'streams': [],
                         u'templates': [],
                         u'trending': [],
                         u'users': []},
                   u'last': None,
                   u'limit': 0,
                   u'mode': u'smart',
                   u'modified': None,
                   u'name': u'nicklang.kred Admins',
                   u'options': {},
                   u'parent': None,
                   u'path': u'kred.nicklang.admins',
                   u'private': False,
                   u'properties': [],
                   u'sharing': u'account',
                   u'smart_tags': [],
                   u'status': u'active',
                   u'tags': [],
                   u'type': u'list',
                   u'updated': None,
                   u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                   u'visibility': u'visible'},
             u'analytics': None,
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'community': None,
             u'count': None,
             u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
             u'created': 1602477355,
             u'data': {u'backgroundImage': u'',
                  u'networkAvatar': u''},
             u'description': None,
             u'flags': [],
             u'grab': None,
             u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
             u'last': None,
             u'membership': u'moderated',
             u'moderators': {u'_cls': u'List',
                     u'account': None,
                     u'acl': None,
                     u'app': None,
                     u'app_private': False,
                     u'count': 0,
                     u'counts': {},
                     u'created': None,
                     u'data': {},
                     u'description': None,
                     u'flags': [],
                     u'hits': 0,
                     u'id': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                     u'items': {u'_cls': u'Items',
                           u'activity': [],
                           u'annotations': [],
                           u'apps': [],
                           u'cache': [],
                           u'clouds': [],
                           u'events': [],
                           u'files': [],
                           u'folders': [],
                           u'images': [],
                           u'info': [],
                           u'lists': [],
                           u'messages': [],
                           u'networks': [],
                           u'pages': [],
                           u'pools': [],
                           u'requests': [],
                           u'scores': [],
                           u'scripts': [],
                           u'stacks': [],
                           u'stats': [],
                           u'streams': [],
                           u'templates': [],
                           u'trending': [],
                           u'users': []},
                     u'last': None,
                     u'limit': 0,
                     u'mode': u'simple',
                     u'modified': None,
                     u'name': u'nicklang.kred Moderators',
                     u'options': {},
                     u'parent': None,
                     u'path': u'kred.nicklang.moderators',
                     u'private': False,
                     u'properties': [],
                     u'sharing': u'account',
                     u'smart_tags': [],
                     u'status': u'active',
                     u'tags': [],
                     u'type': u'list',
                     u'updated': None,
                     u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                     u'visibility': u'visible'},
             u'modified': 1602477355,
             u'name': u'nicklang.kred',
             u'options': {},
             u'parent': None,
             u'path': u'kred.nicklang',
             u'private': False,
             u'properties': [],
             u'sharing': u'account',
             u'smart_tags': [],
             u'start': None,
             u'status': u'active',
             u'stop': None,
             u'style': {u'_cls': u'Style',
                   u'active': None,
                   u'alert': None,
                   u'app_logo': None,
                   u'avatar': None,
                   u'background': None,
                   u'banner': None,
                   u'default': None,
                   u'error': None,
                   u'favicon': None,
                   u'get_layout_display': u'list',
                   u'hero': None,
                   u'hover': None,
                   u'icon': None,
                   u'icon_type': None,
                   u'image': None,
                   u'info': None,
                   u'layout': u'list',
                   u'link': None,
                   u'logo': None,
                   u'logo_hide': False,
                   u'nav_color': None,
                   u'nav_font': None,
                   u'nav_fontsize': None,
                   u'nav_height': None,
                   u'nav_text': None,
                   u'page': None,
                   u'photo': None,
                   u'photo_lg': None,
                   u'photo_md': None,
                   u'photo_sm': None,
                   u'snapshot': None,
                   u'success': None,
                   u'text': None,
                   u'thumbnail': None},
             u'tags': [],
             u'title': None,
             u'type': u'network',
             u'updated': None,
             u'user': {u'_cls': u'User',
                  u'account': u'5f839d45e9b6cc319403a6ca',
                  u'address': u'contact+nick.1602460996@dotceo',
                  u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                          u'acceleration': 0.0,
                          u'boring': 0.0,
                          u'bot': 0.0,
                          u'clicks': 0,
                          u'comments': 0,
                          u'connections': 0,
                          u'contacts': 4,
                          u'content': {},
                          u'controversy': 0.0,
                          u'count': 0,
                          u'followers': 0,
                          u'friends': 0,
                          u'influence': 0.0,
                          u'interest': 0.0,
                          u'likes': 0,
                          u'links': 0,
                          u'mentions': 0,
                          u'minus': 0.0,
                          u'outreach': 0.0,
                          u'photos': 0,
                          u'plus': 0.0,
                          u'posts': 0,
                          u'profanity': 0.0,
                          u'rating': 0.0,
                          u'ratings': 0,
                          u'replies': 0,
                          u'reposts': 0,
                          u'score': 0.0,
                          u'sentiment': 0.0,
                          u'shares': 0,
                          u'spam': 0.0,
                          u'subjectivity': 0.0,
                          u'symbols': 0,
                          u'tags': 0,
                          u'trended': None,
                          u'trending': 0.0,
                          u'velocity': 0.0,
                          u'videos': 0,
                          u'views': 0,
                          u'visits': 0},
                  u'app': None,
                  u'app_private': False,
                  u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                       u'age': None,
                       u'at_name': None,
                       u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
                       u'description': u'',
                       u'displayName': None,
                       u'familyName': u'',
                       u'gender': None,
                       u'givenName': u'',
                       u'language': None,
                       u'name': u'Nick Lang',
                       u'phone': u'+61414372221',
                       u'photo': None,
                       u'profile_background_color': u'000000',
                       u'profile_banner_url': u'',
                       u'screen_name': None,
                       u'timezone': None,
                       u'tz': 0,
                       u'url': None},
                  u'counts': {},
                  u'created': 1602460996,
                  u'data': {u'importscan': True,
                       u'importscan_time': 1602460998.792237,
                       u'profile_url': u'https://nicklang.kred',
                       u'source': u'kred',
                       u'stripeCustomer': u'cus_IBbkv3FiZz7OBL'},
                  u'developer': None,
                  u'domain': u'dotceo',
                  u'email': u'[email protected]',
                  u'flags': [],
                  u'folders': [],
                  u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                       u'cc': None,
                       u'city': None,
                       u'country': None,
                       u'latitude': None,
                       u'location': None,
                       u'longitude': None,
                       u'point': None,
                       u'state': None},
                  u'global_id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7@@dotceo',
                  u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                  u'kred': None,
                  u'limits': {},
                  u'modified': 1602482249,
                  u'name': u'contact+nick.1602460996',
                  u'networks': [u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                         u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                         u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f',
                         u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f'],
                  u'options': {},
                  u'permissions': {},
                  u'pools': [],
                  u'private': None,
                  u'properties': [],
                  u'refs': {},
                  u'role': None,
                  u'sharing': u'account',
                  u'status': u'active',
                  u'tags': [],
                  u'type': u'user',
                  u'updated': 1603346993,
                  u'visibility': u'visible'},
             u'visibility': u'visible'},
       u'options': {},
       u'parent': None,
       u'path': None,
       u'private': True,
       u'properties': [],
       u'query': None,
       u'rate': 0,
       u'roundrobin': False,
       u'rules': {u'_cls': u'GrabRules',
            u'age': 86400,
            u'all': False,
            u'bio': [],
            u'bots': False,
            u'cc': [],
            u'city': [],
            u'commented': False,
            u'contacts': False,
            u'count': 0,
            u'country': [],
            u'engaged': False,
            u'exclude': [],
            u'feeds': [],
            u'friends': False,
            u'grabs': [],
            u'highlight': False,
            u'include': [],
            u'language': [],
            u'liked': False,
            u'likes': 0,
            u'link': False,
            u'media': False,
            u'members': False,
            u'names': [],
            u'operator': u'and',
            u'order': None,
            u'photo': False,
            u'profanity': False,
            u'rate': 0.0,
            u'realnames': [],
            u'reposted': False,
            u'reposts': 0,
            u'score': -10.0,
            u'search': None,
            u'sentiment': None,
            u'sort': u'',
            u'spam': False,
            u'state': [],
            u'tags': [],
            u'terms': [],
            u'trending': False,
            u'video': False},
       u'segment': None,
       u'sharing': u'account',
       u'smart_tags': [],
       u'stack': None,
       u'start': 0,
       u'status': u'active',
       u'stealth': False,
       u'stop': 9999999999L,
       u'style': {u'_cls': u'Style',
            u'active': None,
            u'alert': None,
            u'app_logo': None,
            u'avatar': u'https://www.gravatar.com/avatar/2a6b2c2f0c765f3899d250548ac92c0c?s=120&d=identicon',
            u'background': None,
            u'banner': None,
            u'default': None,
            u'error': None,
            u'favicon': None,
            u'get_layout_display': u'list',
            u'hero': None,
            u'hover': None,
            u'icon': None,
            u'icon_type': None,
            u'image': None,
            u'info': None,
            u'layout': u'list',
            u'link': None,
            u'logo': None,
            u'logo_hide': False,
            u'nav_color': None,
            u'nav_font': None,
            u'nav_fontsize': None,
            u'nav_height': None,
            u'nav_text': None,
            u'page': None,
            u'photo': None,
            u'photo_lg': None,
            u'photo_md': None,
            u'photo_sm': None,
            u'snapshot': None,
            u'success': None,
            u'text': None,
            u'thumbnail': None},
       u'subscribed': False,
       u'subscribers': None,
       u'systags': [],
       u'tags': [],
       u'targets': [],
       u'trending': 0.0,
       u'ttl': 0,
       u'type': u'personal',
       u'updated': 1602477363,
       u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
       u'visibility': u'hidden'}],
 u'login': {u'bio': {u'_cls': u'Bio',
           u'age': None,
           u'at_name': None,
           u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
           u'avatar_updated': 1554255912.312761,
           u'description': u'',
           u'displayName': u'Guest',
           u'gender': None,
           u'language': None,
           u'name': None,
           u'phone': None,
           u'photo': None,
           u'screen_name': None,
           u'timezone': None,
           u'tz': 0,
           u'url': None},
      u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
      u'kred': {},
      u'name': None,
      u'token': None},
 u'loginapp': u'grab',
 u'meta': {u'annotate_time': 4.100799560546875e-05,
      u'cpu_time': 0.05588728000000742,
      u'elapsed_time': 0.14168691635131836,
      u'flatten_time': 1.9073486328125e-06,
      u'host': u'api.grab.live',
      u'my_grabs_time': 0.020315885543823242,
      u'query_time': 0,
      u'render_time': 0.02097487449645996},
 u'my_grabs': [{u'domain': u'fltest3aug.kred', u'starred': u''},
        {u'domain': u'grab17aug2.kred', u'starred': u''},
        {u'domain': u'stream.use another domain i own',
        u'starred': u''},
        {u'domain': u'tester34324234324.g.best', u'starred': u''}]}

There is again a lot of information here, but the key piece we need intitally is the grab id, found in the grabs section of the response: in this case 5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4

Let's now get the actual links: these are individual posts:

https://api.grab.live/grab/messages
Parameters
id '5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4'


NickLang.kred Link Grab Messages

{u'base': u'https://static.socialos.net',
 u'grab': {u'_cls': u'Grab',
      u'account': None,
      u'action': None,
      u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
             u'acceleration': 0.0,
             u'boring': 0.0,
             u'bot': 0.0,
             u'clicks': 0,
             u'comments': 0,
             u'connections': 0,
             u'contacts': 0,
             u'content': {},
             u'controversy': 0.0,
             u'count': 0,
             u'followers': 0,
             u'friends': 0,
             u'influence': 0,
             u'interest': 0.0,
             u'likes': 0,
             u'links': 0,
             u'mentions': 0,
             u'minus': 0.0,
             u'outreach': 0,
             u'photos': 0,
             u'plus': 0.0,
             u'posts': 0,
             u'profanity': 0.0,
             u'rating': 0.0,
             u'ratings': 0,
             u'replies': 0,
             u'reposts': 0,
             u'score': 0.0,
             u'sentiment': 0.0,
             u'shares': 0,
             u'spam': 0.0,
             u'subjectivity': 0.0,
             u'symbols': 0,
             u'tags': 0,
             u'trended': None,
             u'trending': 0.0,
             u'velocity': 0.0,
             u'videos': 0,
             u'views': 0,
             u'visits': 0},
      u'body': {},
      u'cached': 0,
      u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
      u'created': 1602477363,
      u'cta_description': None,
      u'cta_url': None,
      u'data': {u'backgroundImage': u'', u'networkAvatar': u''},
      u'description': None,
      u'domain': u'nicklang.kred',
      u'filter': None,
      u'flags': [],
      u'grabs': [],
      u'hash': None,
      u'hidden': True,
      u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
      u'indexed': 0,
      u'latest': {u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
            u'name': None,
            u'text': None,
            u'time': 1604265552,
            u'user': u'547f8d53b7725d797d0a563d'},
      u'live': True,
      u'matched': 0,
      u'me': {u'admin': False,
          u'applied': False,
          u'banned': False,
          u'blocked': False,
          u'blocking': False,
          u'connected': False,
          u'follower': False,
          u'following': False,
          u'invited': False,
          u'linked': {},
          u'member': False,
          u'memberships': 3,
          u'moderator': False,
          u'mutual': {u'count': 0, u'disabled': True, u'users': []},
          u'owner': False,
          u'requested': False,
          u'requesting': False,
          u'suspended': False},
      u'method': u'match',
      u'moderated': False,
      u'modified': 1602477363,
      u'name': None,
      u'network': {u'_cls': u'Network',
            u'account': None,
            u'acl': None,
            u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
            u'analytics': None,
            u'app': None,
            u'app_private': False,
            u'community': None,
            u'count': None,
            u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
            u'created': 1602477355,
            u'data': {u'backgroundImage': u'',
                 u'networkAvatar': u''},
            u'description': None,
            u'flags': [],
            u'grab': None,
            u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
            u'last': None,
            u'membership': u'moderated',
            u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
            u'modified': 1602477355,
            u'name': u'nicklang.kred',
            u'options': {},
            u'parent': None,
            u'path': u'kred.nicklang',
            u'private': False,
            u'properties': [],
            u'sharing': u'account',
            u'smart_tags': [],
            u'start': None,
            u'status': u'active',
            u'stop': None,
            u'style': None,
            u'tags': [],
            u'title': None,
            u'type': u'network',
            u'updated': None,
            u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
            u'visibility': u'visible'},
      u'options': {},
      u'parent': None,
      u'path': None,
      u'private': True,
      u'properties': [],
      u'query': None,
      u'rate': 0,
      u'roundrobin': False,
      u'rules': {u'_cls': u'GrabRules',
           u'age': 86400,
           u'all': False,
           u'bio': [],
           u'bots': False,
           u'cc': [],
           u'city': [],
           u'commented': False,
           u'contacts': False,
           u'count': 0,
           u'country': [],
           u'engaged': False,
           u'exclude': [],
           u'feeds': [],
           u'friends': False,
           u'grabs': [],
           u'highlight': False,
           u'include': [],
           u'language': [],
           u'liked': False,
           u'likes': 0,
           u'link': False,
           u'media': False,
           u'members': False,
           u'names': [],
           u'operator': u'and',
           u'order': None,
           u'photo': False,
           u'profanity': False,
           u'rate': 0.0,
           u'realnames': [],
           u'reposted': False,
           u'reposts': 0,
           u'score': -10.0,
           u'search': None,
           u'sentiment': None,
           u'sort': u'',
           u'spam': False,
           u'state': [],
           u'tags': [],
           u'terms': [],
           u'trending': False,
           u'video': False},
      u'segment': None,
      u'sharing': u'account',
      u'smart_tags': [],
      u'stack': None,
      u'start': 0,
      u'status': u'active',
      u'stealth': False,
      u'stop': 9999999999L,
      u'style': {u'_cls': u'Style',
           u'active': None,
           u'alert': None,
           u'app_logo': None,
           u'avatar': u'https://www.gravatar.com/avatar/2a6b2c2f0c765f3899d250548ac92c0c?s=120&d=identicon',
           u'background': None,
           u'banner': None,
           u'default': None,
           u'error': None,
           u'favicon': None,
           u'get_layout_display': u'list',
           u'hero': None,
           u'hover': None,
           u'icon': None,
           u'icon_type': None,
           u'image': None,
           u'info': None,
           u'layout': u'list',
           u'link': None,
           u'logo': None,
           u'logo_hide': False,
           u'nav_color': None,
           u'nav_font': None,
           u'nav_fontsize': None,
           u'nav_height': None,
           u'nav_text': None,
           u'page': None,
           u'photo': None,
           u'photo_lg': None,
           u'photo_md': None,
           u'photo_sm': None,
           u'snapshot': None,
           u'success': None,
           u'text': None,
           u'thumbnail': None},
      u'subscribed': False,
      u'subscribers': None,
      u'systags': [],
      u'tags': [],
      u'targets': [],
      u'trending': 0.0,
      u'ttl': 0,
      u'type': u'personal',
      u'updated': 1602477363,
      u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
      u'visibility': u'hidden'},
 u'login': {u'bio': {u'_cls': u'Bio',
           u'age': None,
           u'at_name': None,
           u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
           u'avatar_updated': 1554255912.312761,
           u'description': u'',
           u'displayName': u'Guest',
           u'gender': None,
           u'language': None,
           u'name': None,
           u'phone': None,
           u'photo': None,
           u'screen_name': None,
           u'timezone': None,
           u'tz': 0,
           u'url': None},
      u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
      u'kred': {},
      u'name': None,
      u'token': None},
 u'loginapp': u'grab',
 u'messages': [{u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'4 minutes ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 0,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 0,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 0.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'actor': {u'full_name': None,
                   u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'data_origin': u'grab_api',
             u'grab': {u'alternate': None,
                  u'domain': u'nicklang.kred',
                  u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
                  u'name': None},
             u'owner': {u'full_name': u'Nick Lang',
                   u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'user': {u'full_name': u'Nick Lang',
                  u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                  u'platform': u'dotceo',
                  u'ticker': None}},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1604265552.62@@547f8d53b7725d797d0a563d',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f9f2650d2bfa824d6f45094',
        u'indexed': 1604265554,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f9f2650d2bfa824d6f45096',
        u'me': {},
        u'media': [],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f9f2650d2bfa824d6f45094',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {},
                 u'users': {}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 0.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': None,
        u'tags': [],
        u'text': None,
        u'time': 1604265552,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'564150e0b7725d84147da79a',
             u'address': u'guest@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connected': 1,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 0,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 5.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
                  u'avatar_updated': 1554255912.312761,
                  u'description': u'',
                  u'displayName': u'Guest',
                  u'gender': None,
                  u'language': None,
                  u'name': None,
                  u'phone': None,
                  u'photo': None,
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1417645395,
             u'data': {u'last_sync': 1489987955.23299},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': None,
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'547f8d53b7725d797d0a563d@@dotceo',
             u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 3,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': None,
             u'name': u'guest',
             u'networks': [u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'59fa5fe92f586d156764a516',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1'],
             u'options': {},
             u'permissions': {u'info': [u'GET', u'SEARCH'],
                      u'key': [u'GET',
                          u'POST',
                          u'DELETE'],
                      u'user': [u'GET', u'SEARCH']},
             u'pools': [],
             u'private': False,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1604025036,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'7 minutes ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 0,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 0,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 0.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'actor': {u'full_name': None,
                   u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'data_origin': u'grab_api',
             u'grab': {u'alternate': None,
                  u'domain': u'nicklang.kred',
                  u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
                  u'name': None},
             u'owner': {u'full_name': u'Nick Lang',
                   u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'user': {u'full_name': u'Nick Lang',
                  u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                  u'platform': u'dotceo',
                  u'ticker': None}},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1604265368.87@@547f8d53b7725d797d0a563d',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f9f2598d2bfa8788ef45b23',
        u'indexed': 1604265370,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f9f2598d2bfa8788ef45b24',
        u'me': {},
        u'media': [],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f9f2598d2bfa8788ef45b23',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {},
                 u'users': {}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 0.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': None,
        u'tags': [],
        u'text': None,
        u'time': 1604265368,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'564150e0b7725d84147da79a',
             u'address': u'guest@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connected': 1,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 0,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 5.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
                  u'avatar_updated': 1554255912.312761,
                  u'description': u'',
                  u'displayName': u'Guest',
                  u'gender': None,
                  u'language': None,
                  u'name': None,
                  u'phone': None,
                  u'photo': None,
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1417645395,
             u'data': {u'last_sync': 1489987955.23299},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': None,
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'547f8d53b7725d797d0a563d@@dotceo',
             u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 3,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': None,
             u'name': u'guest',
             u'networks': [u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'59fa5fe92f586d156764a516',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1'],
             u'options': {},
             u'permissions': {u'info': [u'GET', u'SEARCH'],
                      u'key': [u'GET',
                          u'POST',
                          u'DELETE'],
                      u'user': [u'GET', u'SEARCH']},
             u'pools': [],
             u'private': False,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1604025036,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'8 minutes ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 0,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 0,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 0.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'actor': {u'full_name': None,
                   u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'data_origin': u'grab_api',
             u'grab': {u'alternate': None,
                  u'domain': u'nicklang.kred',
                  u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
                  u'name': None},
             u'owner': {u'full_name': u'Nick Lang',
                   u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'user': {u'full_name': u'Nick Lang',
                  u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                  u'platform': u'dotceo',
                  u'ticker': None}},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1604265346.32@@547f8d53b7725d797d0a563d',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f9f2582d2bfa8788ef45ad4',
        u'indexed': 1604265348,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f9f2582d2bfa8788ef45ad6',
        u'me': {},
        u'media': [],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f9f2582d2bfa8788ef45ad4',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {},
                 u'users': {}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 0.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': None,
        u'tags': [],
        u'text': None,
        u'time': 1604265346,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'564150e0b7725d84147da79a',
             u'address': u'guest@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connected': 1,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 0,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 5.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
                  u'avatar_updated': 1554255912.312761,
                  u'description': u'',
                  u'displayName': u'Guest',
                  u'gender': None,
                  u'language': None,
                  u'name': None,
                  u'phone': None,
                  u'photo': None,
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1417645395,
             u'data': {u'last_sync': 1489987955.23299},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': None,
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'547f8d53b7725d797d0a563d@@dotceo',
             u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 3,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': None,
             u'name': u'guest',
             u'networks': [u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'59fa5fe92f586d156764a516',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1'],
             u'options': {},
             u'permissions': {u'info': [u'GET', u'SEARCH'],
                      u'key': [u'GET',
                          u'POST',
                          u'DELETE'],
                      u'user': [u'GET', u'SEARCH']},
             u'pools': [],
             u'private': False,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1604025036,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'8 minutes ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 0,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 0,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 0.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'actor': {u'full_name': None,
                   u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'data_origin': u'grab_api',
             u'grab': {u'alternate': None,
                  u'domain': u'nicklang.kred',
                  u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
                  u'name': None},
             u'owner': {u'full_name': u'Nick Lang',
                   u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'user': {u'full_name': u'Nick Lang',
                  u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                  u'platform': u'dotceo',
                  u'ticker': None}},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1604265291.43@@547f8d53b7725d797d0a563d',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f9f254bd2bfa82963f46066',
        u'indexed': 1604265292,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f9f254bd2bfa82963f46067',
        u'me': {},
        u'media': [],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f9f254bd2bfa82963f46066',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {},
                 u'users': {}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 0.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': None,
        u'tags': [],
        u'text': None,
        u'time': 1604265291,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'564150e0b7725d84147da79a',
             u'address': u'guest@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connected': 1,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 0,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 5.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
                  u'avatar_updated': 1554255912.312761,
                  u'description': u'',
                  u'displayName': u'Guest',
                  u'gender': None,
                  u'language': None,
                  u'name': None,
                  u'phone': None,
                  u'photo': None,
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1417645395,
             u'data': {u'last_sync': 1489987955.23299},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': None,
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'547f8d53b7725d797d0a563d@@dotceo',
             u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 3,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': None,
             u'name': u'guest',
             u'networks': [u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'59fa5fe92f586d156764a516',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1'],
             u'options': {},
             u'permissions': {u'info': [u'GET', u'SEARCH'],
                      u'key': [u'GET',
                          u'POST',
                          u'DELETE'],
                      u'user': [u'GET', u'SEARCH']},
             u'pools': [],
             u'private': False,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1604025036,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'9 minutes ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 0,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 0,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 0.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'actor': {u'full_name': None,
                   u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'data_origin': u'grab_api',
             u'grab': {u'alternate': None,
                  u'domain': u'nicklang.kred',
                  u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
                  u'name': None},
             u'owner': {u'full_name': u'Nick Lang',
                   u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'user': {u'full_name': u'Nick Lang',
                  u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                  u'platform': u'dotceo',
                  u'ticker': None}},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1604265255.84@@547f8d53b7725d797d0a563d',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f9f2527d2bfa82963f4601a',
        u'indexed': 1604265256,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f9f2527d2bfa82963f4601c',
        u'me': {},
        u'media': [],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f9f2527d2bfa82963f4601a',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {},
                 u'users': {}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 0.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': None,
        u'tags': [],
        u'text': None,
        u'time': 1604265255,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'564150e0b7725d84147da79a',
             u'address': u'guest@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connected': 1,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 0,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 5.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
                  u'avatar_updated': 1554255912.312761,
                  u'description': u'',
                  u'displayName': u'Guest',
                  u'gender': None,
                  u'language': None,
                  u'name': None,
                  u'phone': None,
                  u'photo': None,
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1417645395,
             u'data': {u'last_sync': 1489987955.23299},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': None,
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'547f8d53b7725d797d0a563d@@dotceo',
             u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 3,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': None,
             u'name': u'guest',
             u'networks': [u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'59fa5fe92f586d156764a516',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1'],
             u'options': {},
             u'permissions': {u'info': [u'GET', u'SEARCH'],
                      u'key': [u'GET',
                          u'POST',
                          u'DELETE'],
                      u'user': [u'GET', u'SEARCH']},
             u'pools': [],
             u'private': False,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1604025036,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'10 minutes ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 0,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 0,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 0.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'actor': {u'full_name': None,
                   u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'data_origin': u'grab_api',
             u'grab': {u'alternate': None,
                  u'domain': u'nicklang.kred',
                  u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
                  u'name': None},
             u'owner': {u'full_name': u'Nick Lang',
                   u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                   u'platform': u'dotceo',
                   u'ticker': None},
             u'user': {u'full_name': u'Nick Lang',
                  u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                  u'platform': u'dotceo',
                  u'ticker': None}},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1604265187.61@@547f8d53b7725d797d0a563d',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f9f24e3d2bfa8788ef458b7',
        u'indexed': 1604265189,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f9f24e3d2bfa8788ef458b8',
        u'me': {},
        u'media': [],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f9f24e3d2bfa8788ef458b7',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {},
                 u'users': {}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 0.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': None,
        u'tags': [],
        u'text': None,
        u'time': 1604265187,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'564150e0b7725d84147da79a',
             u'address': u'guest@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connected': 1,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 0,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 5.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://avatars.socialos.net/twitter/Guest',
                  u'avatar_updated': 1554255912.312761,
                  u'description': u'',
                  u'displayName': u'Guest',
                  u'gender': None,
                  u'language': None,
                  u'name': None,
                  u'phone': None,
                  u'photo': None,
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1417645395,
             u'data': {u'last_sync': 1489987955.23299},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': None,
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'547f8d53b7725d797d0a563d@@dotceo',
             u'id': u'547f8d53b7725d797d0a563d',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 3,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': None,
             u'name': u'guest',
             u'networks': [u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7778b4f13ae45c3204',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a7c785cb73f87915dfb',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'57854a8978b4f1244e483493',
                    u'59fa5fe92f586d156764a516',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f276bbef1f70e06b943485e',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f2ac235e9b6cc72c8df81e6',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1',
                    u'5f3a229fe9b6cc1f8f7680e1'],
             u'options': {},
             u'permissions': {u'info': [u'GET', u'SEARCH'],
                      u'key': [u'GET',
                          u'POST',
                          u'DELETE'],
                      u'user': [u'GET', u'SEARCH']},
             u'pools': [],
             u'private': False,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1604025036,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'12 days ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 5,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 1,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 5.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'like': 1, u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'grabName': u'influence.nicklang.kred',
             u'link': u'https://influence.nicklang.kred',
             u'network': u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f',
             u'postFrom': u'myaccounts',
             u'type': u'featuredposts'},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'ftext': u'#influence',
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1603158964.84@@5f839d44e9b6cc319403a6c7',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'newsfeed.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db8e9b6cc47cc8345ed',
              u'name': u'newsfeed',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'timeline.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db9e9b6cc47cc8345ee',
              u'name': u'timeline',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'wall.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db9e9b6cc47cc8345fd',
              u'name': u'wall',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f8e43b4d2bfa86ee183b285',
        u'indexed': 1603867260,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f8e43b4d2bfa86ee183b286',
        u'me': {},
        u'media': [],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f8e43b4d2bfa86ee183b285',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {u'like': [u'5f90fc8fd2bfa8192683a5d1']},
                 u'users': {u'like': [u'53350308b7725d5b89700282']}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 5.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': u'Influence',
        u'tags': [],
        u'text': u'#influence',
        u'time': 1603158964,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'5f839d45e9b6cc319403a6ca',
             u'address': u'contact+nick.1602460996@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 4,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 0.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
                  u'description': u'',
                  u'displayName': None,
                  u'familyName': u'',
                  u'gender': None,
                  u'givenName': u'',
                  u'language': None,
                  u'name': u'Nick Lang',
                  u'phone': u'+61414372221',
                  u'photo': None,
                  u'profile_background_color': u'000000',
                  u'profile_banner_url': u'',
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1602460996,
             u'data': {u'importscan': True,
                  u'importscan_time': 1602460998.792237,
                  u'profile_url': u'https://nicklang.kred',
                  u'source': u'kred',
                  u'stripeCustomer': u'cus_IBbkv3FiZz7OBL'},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': u'[email protected]',
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7@@dotceo',
             u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 0,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': 1602482249,
             u'name': u'contact+nick.1602460996',
             u'networks': [u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f'],
             u'options': {},
             u'permissions': {},
             u'pools': [],
             u'private': None,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1603346993,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'20 days ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 0,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 1,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 5.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'like': 1, u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'animation': u'',
             u'buttoncolor': u'',
             u'link': u'https://peoplebrowsr.com',
             u'media': [{u'media_url': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603337869286_PB Stack.jpg.jpeg',
                   u'type': u'image',
                   u'url': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603337869286_PB Stack.jpg.jpeg'}],
             u'newlink': u'',
             u'nsfw': False,
             u'start': u'',
             u'textcolor': u'',
             u'type': u'link'},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'ftext': u'PeopleBrowsr helps individuals and brands unlock the value of their Contacts, Content and Profiles. Developers deploy SocialOS\u2122 BaaS for building apps on open, permissioned data.',
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1602484809.1@@5f839d44e9b6cc319403a6c7',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'newsfeed.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db8e9b6cc47cc8345ed',
              u'name': u'newsfeed',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'timeline.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db9e9b6cc47cc8345ee',
              u'name': u'timeline',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'wall.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db9e9b6cc47cc8345fd',
              u'name': u'wall',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f83fa49d2bfa873a7b81cbd',
        u'indexed': 1603867371,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f83fa49d2bfa873a7b81cbe',
        u'me': {},
        u'media': [{u'media_url': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603337869286_PB Stack.jpg.jpeg',
              u'type': u'image',
              u'url': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603337869286_PB Stack.jpg.jpeg'}],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f83fa49d2bfa873a7b81cbd',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {},
                 u'users': {}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 5.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': u'PeopleBrowsr | Unlock the value of your Contacts, Content and Profiles',
        u'tags': [],
        u'text': u'PeopleBrowsr helps individuals and brands unlock the value of their Contacts, Content and Profiles. Developers deploy SocialOS\u2122 BaaS for building apps on open, permissioned data.',
        u'time': 1602484809,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'5f839d45e9b6cc319403a6ca',
             u'address': u'contact+nick.1602460996@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 4,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 0.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
                  u'description': u'',
                  u'displayName': None,
                  u'familyName': u'',
                  u'gender': None,
                  u'givenName': u'',
                  u'language': None,
                  u'name': u'Nick Lang',
                  u'phone': u'+61414372221',
                  u'photo': None,
                  u'profile_background_color': u'000000',
                  u'profile_banner_url': u'',
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1602460996,
             u'data': {u'importscan': True,
                  u'importscan_time': 1602460998.792237,
                  u'profile_url': u'https://nicklang.kred',
                  u'source': u'kred',
                  u'stripeCustomer': u'cus_IBbkv3FiZz7OBL'},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': u'[email protected]',
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7@@dotceo',
             u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 0,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': 1602482249,
             u'name': u'contact+nick.1602460996',
             u'networks': [u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f'],
             u'options': {},
             u'permissions': {},
             u'pools': [],
             u'private': None,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1603346993,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'20 days ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 2,
                u'comments': 0,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 2,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 10.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'comment': 1, u'like': 2, u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'animation': u'',
             u'buttoncolor': u'#ffffff',
             u'leaplink': u'',
             u'link': u'https://www.home.kred/',
             u'media': [{u'media_url': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603158189092_Kred logo.jpg.jpeg',
                   u'type': u'image',
                   u'url': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603158189092_Kred logo.jpg.jpeg'}],
             u'newlink': u'',
             u'nsfw': False,
             u'start': u'',
             u'textcolor': u'#00872b',
             u'type': u'link'},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'ftext': u'Kred is a global community of leading bloggers, champion content creators, social-savvy CEOs, blockchain pioneers and the new movers and shakers.',
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1602483945.69@@5f839d44e9b6cc319403a6c7',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'newsfeed.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db8e9b6cc47cc8345ed',
              u'name': u'newsfeed',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'timeline.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db9e9b6cc47cc8345ee',
              u'name': u'timeline',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'wall.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db9e9b6cc47cc8345fd',
              u'name': u'wall',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f83f6e9d2bfa84c9b5f2efa',
        u'indexed': 1603867372,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f83f6e9d2bfa84c9b5f2efb',
        u'me': {},
        u'media': [{u'media_url': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603158189092_Kred logo.jpg.jpeg',
              u'type': u'image',
              u'url': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1603158189092_Kred logo.jpg.jpeg'}],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f83f6e9d2bfa84c9b5f2efa',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 0,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {u'like': [u'5f90fc8dd2bfa8192683a5c1']},
                 u'users': {u'like': [u'53350308b7725d5b89700282']}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 10.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': u'Kred | The ability to inspire',
        u'tags': [],
        u'text': u'Kred is a global community of leading bloggers, champion content creators, social-savvy CEOs, blockchain pioneers and the new movers and shakers.',
        u'time': 1602483945,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'5f839d45e9b6cc319403a6ca',
             u'address': u'contact+nick.1602460996@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 4,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 0.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
                  u'description': u'',
                  u'displayName': None,
                  u'familyName': u'',
                  u'gender': None,
                  u'givenName': u'',
                  u'language': None,
                  u'name': u'Nick Lang',
                  u'phone': u'+61414372221',
                  u'photo': None,
                  u'profile_background_color': u'000000',
                  u'profile_banner_url': u'',
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1602460996,
             u'data': {u'importscan': True,
                  u'importscan_time': 1602460998.792237,
                  u'profile_url': u'https://nicklang.kred',
                  u'source': u'kred',
                  u'stripeCustomer': u'cus_IBbkv3FiZz7OBL'},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': u'[email protected]',
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7@@dotceo',
             u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 0,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': 1602482249,
             u'name': u'contact+nick.1602460996',
             u'networks': [u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f'],
             u'options': {},
             u'permissions': {},
             u'pools': [],
             u'private': None,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1603346993,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'},
        {u'_cls': u'Message',
        u'about': None,
        u'account': None,
        u'ago': u'20 days ago',
        u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                u'acceleration': 0.0,
                u'boring': 0.0,
                u'bot': 0.0,
                u'clicks': 5,
                u'comments': 3,
                u'connections': 0,
                u'contacts': 0,
                u'content': {},
                u'controversy': 0.0,
                u'count': 0,
                u'followers': 0,
                u'friends': 0,
                u'influence': 0.0,
                u'interest': 0.0,
                u'likes': 2,
                u'links': 0,
                u'mentions': 0,
                u'minus': 0.0,
                u'outreach': 0.0,
                u'photos': 0,
                u'plus': 0.0,
                u'posts': 0,
                u'profanity': 0.0,
                u'rating': 0.0,
                u'ratings': 0,
                u'replies': 0,
                u'reposts': 0,
                u'score': 40.0,
                u'sentiment': 0.0,
                u'shares': 0,
                u'spam': 0.0,
                u'subjectivity': 0.0,
                u'symbols': 0,
                u'tags': 0,
                u'trended': None,
                u'trending': 0.0,
                u'velocity': 0.0,
                u'videos': 0,
                u'views': 0,
                u'visits': 0},
        u'app': None,
        u'app_private': False,
        u'attachments': [],
        u'attn': [],
        u'bcc': [],
        u'cards': {},
        u'cc': [],
        u'contact': None,
        u'counts': {u'comment': 4, u'like': 9, u'post': 1},
        u'created': None,
        u'data': {u'autoplay': False,
             u'link': u'https://www.youtube.com/watch?v=y4CALNw5Fs0&feature=youtu.be',
             u'media': [{u'media_url': u'https://i.ytimg.com/vi/y4CALNw5Fs0/hqdefault.jpg',
                   u'type': u'image',
                   u'url': u'https://i.ytimg.com/vi/y4CALNw5Fs0/hqdefault.jpg'}],
             u'mute': False,
             u'nsfw': False,
             u'type': u'video'},
        u'date': None,
        u'domain': None,
        u'expires': None,
        u'flags': [],
        u'folders': [],
        u'ftext': u'Video v1',
        u'geo': None,
        u'global_id': u'1602481910.51@@5f839d44e9b6cc319403a6c7',
        u'grabs': [{u'avatar': None,
              u'domain': u'newsfeed.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db8e9b6cc47cc8345ed',
              u'name': u'newsfeed',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'nicklang.kred',
              u'id': u'5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4',
              u'name': None,
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'timeline.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db9e9b6cc47cc8345ee',
              u'name': u'timeline',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'},
              {u'avatar': None,
              u'domain': u'wall.5f839d44e9b6cc319403a6c7.grab',
              u'id': u'5f839db9e9b6cc47cc8345fd',
              u'name': u'wall',
              u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7'}],
        u'history': [],
        u'hits': 0,
        u'id': u'5f83eef6d2bfa87a985f2927',
        u'indexed': 1603867372,
        u'interval': None,
        u'key': None,
        u'language': None,
        u'liked': False,
        u'match': u'5f83eef8d2bfa87a985f2928',
        u'me': {},
        u'media': [{u'media_url': u'https://i.ytimg.com/vi/y4CALNw5Fs0/hqdefault.jpg',
              u'type': u'image',
              u'url': u'https://i.ytimg.com/vi/y4CALNw5Fs0/hqdefault.jpg'}],
        u'mentions': [],
        u'modified': None,
        u'more': None,
        u'networks': [{u'_cls': u'Network',
                u'account': None,
                u'acl': None,
                u'admins': u'5f83dd2ee9b6cc325a7a7fb4',
                u'analytics': None,
                u'app': None,
                u'app_private': False,
                u'community': None,
                u'count': None,
                u'counts': {u'messages': 0, u'users': 2},
                u'created': 1602477355,
                u'data': {u'backgroundImage': u'',
                     u'networkAvatar': u''},
                u'description': None,
                u'flags': [],
                u'grab': None,
                u'id': u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                u'last': None,
                u'membership': u'moderated',
                u'moderators': u'5f83dd30e9b6cc325a7a7fb5',
                u'modified': 1602477355,
                u'name': u'nicklang.kred',
                u'options': {},
                u'parent': None,
                u'path': u'kred.nicklang',
                u'private': False,
                u'properties': [],
                u'sharing': u'account',
                u'smart_tags': [],
                u'start': None,
                u'status': u'active',
                u'stop': None,
                u'style': None,
                u'tags': [],
                u'title': None,
                u'type': u'network',
                u'updated': None,
                u'user': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
                u'visibility': u'visible'}],
        u'options': {},
        u'parent': None,
        u'path': u'5f83eef6d2bfa87a985f2927',
        u'period': None,
        u'persona': None,
        u'pinned': 1,
        u'posted_to': None,
        u'private': False,
        u'properties': [],
        u'refs': {u'in': {u'_cls': u'Refs',
                 u'annotations': {},
                 u'contents': {},
                 u'links': {},
                 u'lists': {},
                 u'media': [],
                 u'messages': {u'comment': [u'5f8fb6d6d2bfa837ab83ad5b',
                               u'5f8fb70ed2bfa82b7483a914',
                               u'5f8fc4d3d2bfa852dc83a97c'],
                        u'like': [u'5f911782d2bfa8323883b349',
                             u'5f9117b0d2bfa834e283a7fa']},
                 u'users': {u'comment': [u'53756175b7725d370d9a208f',
                             u'53a78514b7725d2ad558d1aa',
                             u'557a2943b7725df6c827f266',
                             u'5f8f95c1f1f70e0e9a1ec754'],
                       u'like': [u'53350308b7725d5b89700282',
                            u'53756175b7725d370d9a208f',
                            u'5f8f95c1f1f70e0e9a1ec754']}},
             u'out': {u'_cls': u'Refs',
                  u'annotations': {},
                  u'contents': {},
                  u'links': {},
                  u'lists': {},
                  u'media': [],
                  u'messages': {},
                  u'users': {u'to': []}}},
        u'revisions': [],
        u'rpath': None,
        u'score': 40.0,
        u'sharing': u'space',
        u'sieve': u'unready',
        u'status': u'active',
        u'subject': u'Link.Kred Profile',
        u'tags': [],
        u'text': u'Video v1',
        u'time': 1602481910,
        u'to': [],
        u'ttl': None,
        u'type': u'post',
        u'updated': None,
        u'user': {u'account': u'5f839d45e9b6cc319403a6ca',
             u'address': u'contact+nick.1602460996@dotceo',
             u'analytics': {u'_cls': u'Analytics',
                     u'acceleration': 0.0,
                     u'boring': 0.0,
                     u'bot': 0.0,
                     u'clicks': 0,
                     u'comments': 0,
                     u'connections': 0,
                     u'contacts': 4,
                     u'content': {},
                     u'controversy': 0.0,
                     u'count': 0,
                     u'followers': 0,
                     u'friends': 0,
                     u'influence': 0.0,
                     u'interest': 0.0,
                     u'likes': 0,
                     u'links': 0,
                     u'mentions': 0,
                     u'minus': 0.0,
                     u'outreach': 0.0,
                     u'photos': 0,
                     u'plus': 0.0,
                     u'posts': 0,
                     u'profanity': 0.0,
                     u'rating': 0.0,
                     u'ratings': 0,
                     u'replies': 0,
                     u'reposts': 0,
                     u'score': 0.0,
                     u'sentiment': 0.0,
                     u'shares': 0,
                     u'spam': 0.0,
                     u'subjectivity': 0.0,
                     u'symbols': 0,
                     u'tags': 0,
                     u'trended': None,
                     u'trending': 0.0,
                     u'velocity': 0.0,
                     u'videos': 0,
                     u'views': 0,
                     u'visits': 0},
             u'app': None,
             u'app_private': False,
             u'bio': {u'_cls': u'Bio',
                  u'age': None,
                  u'at_name': None,
                  u'avatar': u'https://api.grab.live/web/files/5f839d44e9b6cc319403a6c7/1602482243141_1602479077632_linkkred-brand-avatar-1 (1).jpeg.jpeg.jpeg',
                  u'description': u'',
                  u'displayName': None,
                  u'familyName': u'',
                  u'gender': None,
                  u'givenName': u'',
                  u'language': None,
                  u'name': u'Nick Lang',
                  u'phone': u'+61414372221',
                  u'photo': None,
                  u'profile_background_color': u'000000',
                  u'profile_banner_url': u'',
                  u'screen_name': None,
                  u'timezone': None,
                  u'tz': 0,
                  u'url': None},
             u'counts': {},
             u'created': 1602460996,
             u'data': {u'importscan': True,
                  u'importscan_time': 1602460998.792237,
                  u'profile_url': u'https://nicklang.kred',
                  u'source': u'kred',
                  u'stripeCustomer': u'cus_IBbkv3FiZz7OBL'},
             u'developer': None,
             u'domain': u'dotceo',
             u'email': u'[email protected]',
             u'flags': [],
             u'folders': [],
             u'geo': {u'_cls': u'Geo',
                  u'cc': None,
                  u'city': None,
                  u'country': None,
                  u'latitude': None,
                  u'location': None,
                  u'longitude': None,
                  u'point': None,
                  u'state': None},
             u'global_id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7@@dotceo',
             u'id': u'5f839d44e9b6cc319403a6c7',
             u'kred': None,
             u'limits': {},
             u'me': {u'admin': False,
                 u'applied': False,
                 u'banned': False,
                 u'blocked': False,
                 u'blocking': False,
                 u'connected': False,
                 u'follower': False,
                 u'following': False,
                 u'invited': False,
                 u'linked': {},
                 u'member': False,
                 u'memberships': 0,
                 u'moderator': False,
                 u'mutual': {u'count': 0,
                       u'disabled': True,
                       u'users': []},
                 u'requested': False,
                 u'requesting': False,
                 u'suspended': False},
             u'modified': 1602482249,
             u'name': u'contact+nick.1602460996',
             u'networks': [u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f83dd2be9b6cc325a7a7fb3',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f',
                    u'5f8e43afe9b6cc20d7fcf88f'],
             u'options': {},
             u'permissions': {},
             u'pools': [],
             u'private': None,
             u'properties': [],
             u'refs': {},
             u'role': None,
             u'sharing': u'account',
             u'status': u'active',
             u'tags': [],
             u'type': u'user',
             u'updated': 1603346993,
             u'visibility': u'visible'},
        u'visibility': u'visible'}],
 u'meta': {u'annotate_time': 0.038704872131347656,
      u'counts': {u'filtered': 0,
            u'found': 10,
            u'requested': 25,
            u'results': 10},
      u'cpu_time': 0.39524011600000364,
      u'elapsed_time': 0.5464370250701904,
      u'flatten_time': 9.5367431640625e-07,
      u'host': u'api.grab.live',
      u'match_time': 0.3884401321411133,
      u'message_time': 0.4531829357147217,
      u'my_grabs_time': 0.010802984237670898,
      u'query_time': 0.05513501167297363,
      u'render_time': 0.05018901824951172},
 u'my_grabs': [{u'domain': u'fltest3aug.kred', u'starred': u''},
        {u'domain': u'grab17aug2.kred', u'starred': u''},
        {u'domain': u'stream.use another domain i own',
        u'starred': u''},
        {u'domain': u'tester34324234324.g.best', u'starred': u''}]}
id: '5f83dd2bd2bfa835bc95b6a4'


Again, a lot of data is returned, but in the message record the following is present:

u'messages': [{u'_cls': u'Message',
           [...]
        u'counts': {u'comment': 4, u'like': 9, u'post': 1},
           [...]
        u'data': {u'autoplay': False,
             u'link': u'https://www.youtube.com/watch?v=y4CALNw5Fs0&feature=youtu.be',
             u'media': [{u'media_url': u'https://i.ytimg.com/vi/y4CALNw5Fs0/hqdefault.jpg',
                   u'type': u'image',
                   u'url': u'https://i.ytimg.com/vi/y4CALNw5Fs0/hqdefault.jpg'}],
             u'mute': False,
             u'nsfw': False,
             u'type': u'video'},
           [...]        
        u'subject': u'Link.Kred Profile',
           [...]
        u'text': u'Video v1',

The subject, text and contents of the data block contain all the information required to display the Link message. The 'counts' data is interesting summary data - mostly for the "likes" number.

Creating and editing links

424

There are a few variations here, but the basic link items are all SocialOS message records, as seen above.

https://api.grab.live/grab/post
Parameters
id - The Grab ID
message - [optional] The message ID for editing existing posts. Not required for new posts.
text - The message text.
subject - [optional] An optional subject.
media - [optional] One or more media links, or media objects. Notably, the video for a VIDEO link, or an cover image on a NOTE or URL link
private - [optional] If true, hidden from other users
link - [optional] URL to link to - used for URL links
type - [optional] link, video, featuredposts. Field to control the client display of the link
nsfw - [optional] true/false
textcolor - [optional] Hex color
buttoncolor - [optional] Hex color
animation - [optional] selected animations from https://animate.style/
434

Delete a Link

https://api.grab.live/grab/retract
Parameters
message- The message ID to delete.

Threaded conversations

The SocialOS Grab API supports threaded replies to messages. This allows visitors to leave a comment on a given message, and to reply to each other.

497

All the API message formats are the same as seen previously, but there are some convenience methods implemented to make accessing them easier:

Get Comments / replies

Get Replies
https://api.grab.live/widget/comments
Parameters
id - The comment ID to get replies
format - ‘json’

Add a comment / reply

Comment
https://api.grab.live/grab/comment
Parameters
parent - The message ID to comment on.
text - The message text.
subject - An optional subject.
media - One or more media links, or media objects.
data - Optional attached JSON data.

Delete a comment / reply

https://api.grab.live/grab/retract
Parameters
message- The message ID to delete.

Other interactions

It's also possible to leave a 'like' for a particular message:

246

The total number of likes for a given message in sin the message record's counts field. There is also a "liked" field on the message record that indicates if the authenticating user has liked that particular message (to control whether to show the filled or hollow heat icons)

Like Link

https://api.grab.live/grab/like
Parameters
parent - The message ID to like.

Unlike Link

https://api.grab.live/grab/unlike
Parameters
parent - The message ID to like.

Track Link clicks

https://api.grab.live/click
Parameters
url - The URL that’s being tracked
message - The message ID to track